Cart

Book Title: Bolgchaint agus an Scealta Eile

Details: Author: O' Laighleis,R

Reading Age: 13 +

Publisher: Moinin

ISBN-13: 9780955407949

Number of pages: 100

Dimensions:

Retail Price: €8.00

Quantity
  • €7.50

Book Details

Product Description

Úr, dúshlánach, ar an sprioc, mar a bhíonn an Laighléiseach i gcónaí maidir le téamaí agus teanga. Arís eile, tá na paraiméadair brúite amach ag máistir-scéalaí na déaglitríochta, díreach mar a rinneadh le Punk, Ecstasy, Gafa agus mórán eile roimhe seo. Ré úr, ábhar úr - ábhar do dhéagléitheoirí óga, a thugann aghaidh go dána ar an saol is cás leo. An draíocht, an cheardaíocht, an tsamhlaíocht, an ealaín - iad uile á n-úscadh as na leathanaigh seo ina slaodanna sárscéalaíochta.

"Tá sé déanta cheana ag an Laighléiseach le 'Punk', 'Ecstasy' agus leabhair eile nach iad. Ach seo! Sáraíonn 'Bolgchaint' gach a bhfuil scríofa aige do dhéagóirí óga. Ní fhéadfaí dul thairis mar ábhar d'ardranganna na mbunscoileanna lán-Ghaeilge… Sárscéalaí agus prós uaidh dá réir. Dúshlánach mealltach snasta."
Mait Ó Brádaigh, Príomhoide, Gaelscoil de hÍde

"Tá tuiscint sainiúil agus bá as an ngnáth ag Ré Ó Laighléis le riachtanais téamacha agus teanga an déagléitheora óig. Scéalta den chéad scoth ar an uile bhealach iad seo, a bhfuil substaint agus téagar iontu, dúshlán agus síneadh agus, thar rud ar bith eile, tá gné ríthábhachtach an taitnimh go smior iontu."
An Dr. Aedín Nic Íomhair, Saineolaí Léitheoireachta, NARA, USA.

"Tá an draíocht, an tsamhlaíocht agus an ealaín i measc na dtéamaí éagsúla a chíortar i scéalta ar nós 'Binb', 'Suáilce' agus 'Cor' agus is fíor don bhlurba a mhaíonn go bhfuil 'substaint agus téagar iontu'."
Colmán Ó Raghallaigh, Foinse

"Tá stíl ghlé shoiléir agus cumas comhrá nádúrtha á chur i mbéal gach carachtar ag Ré Ó Laighléis."
Eagarthóir, Books Ireland

"…i gcás gach ceann de na scéalta anseo, is iad uaisleacht agus iléirimiúlacht na gcarachtar is mó is ábhar suntais don léitheoir. Is iad na tréithe sin sna carachtair - agus seachaint an dídeanachais ina dtaobh ag an údar féin - a ghineann spéis, a ghineann draíocht, a ghineann fírinne don léitheoir. É sin uile a cheadaíonn na castachtaí sna hinsintí agus sna plotaí anseo agus a chuireann an sméar mhullaigh orthu mar scéalta."
Sinéad Nic Gearailt, Feasta

"Léiríonn Ré Ó Laighléis chomh héifeachtach agus is féidir leis beatha úrnua a chur i bhfoclaíocht na Gaeilge sa 21ú aois."
Pádaí Rua, Lá

Fresh, challenging, deadline, as is always the Ó Laighléis on themes and language. Again, these parameters are pressed out by the déaglitríochta master storyteller, just as was done with Punk, Ecstasy, Occupied previous and much more. New era, a new subject - the subject of young dhéagléitheoirí, boldly addressing life concerns. The magic, the craft, imagination, art - all are being extracted from these pages is slaodanna sárscéalaíochta.

"It has previously been Ó Laighléis to 'Punk', 'Ecstasy' and other books besides. But this! Surpasses 'Bolgchaint' all written with his young adolescents. Could not go over as the primary subject of many senior Sárscéalaí Irish ... And his prose accordingly. Challenging deceptive gloss. "
Mait Brady, Principal Under Construction

"A unique understanding and sympathy from the norm by Ré Ó Laighléis thematic and linguistic needs of young déagléitheora. Stories excellent on all these ways, their substance and cherish them, challenge and stretch and, above all other , is a crucial element of enjoyment inherent in them. "
Dr. Aideen Nic Ballivor, Reading Specialist, NARA, USA.

"The magic, the imagination and art in various themes include concepts explored in stories like 'Binb', 'joy' and 'Reel' is true for bhlurba who state that 'substance and cherish them. " Lydia O'Reilly, Source

"The clear style is clear and natural conversation ability in all countries by Ré Ó Laighléis character."
Editor, Books Ireland

"... Where all of the stories here, as are the characters iléirimiúlacht uaisleacht and most notable for the reader. These attributes are the characters - and avoiding the dídeanachais thereon by the author himself - that generates interest, which generated by magic, the reader generates truth. That allows all the complexities in the plots hinsintí and here and finally does them as stories. "
Sinead Fitzgerald, Future

"Life From Laighléis shows as effectively as possible to put new life in the wording of the Irish in the 21st century."
Paddy Brown, Day"

Twitter