Cart

Book Title: Leabhar Gniomhaiochtai (Lusai)

Details: Author: O'Scolai, C

Suitable for ages: 4 - 5

Publisher: Leabhar Breac

ISBN-13: 9780898332520

Number of pages: 80

Dimensions:

Retail Price: €9.00

Quantity
  • €8.50

Book Details

Product Description
Leabhar 66 leathanach oibre bunaithe ar na sé leabhar sa tsraith Lúsaí — lán le cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta, agus leathanaigh spraoi. Tá na gníomhaíochtaí ar fad taitneamhach agus páiste-lárnach.

Tá an leabhar gníomhaíochtaí seo bunaithe ar an tsraith Lúsaí, sraith sé leabhar ina gcasann an léitheoir ar chailín óg i suíomhanna éagsúla a aithníonn siad: sa bhaile, ar scoil, sa leabharlann, sa choill, sa pháirc dúlra, ar an bhfeirm. Forbraítear stór focal agus nathanna cainte oiriúnacha i gcomhthéacs na suíomhanna sin.

Cothaíonn na pictiúir lándaite spéis sa léitheoireacht agus tacaíonn siad le forbairt scileanna díchódaithe an léitheora. Is foinse iad freisin a chabhróidh chun foclóir, agus scileanna éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt ar bhealaí éagsúla.

Na leabhair eile sa tsraith Lúsaí:

Ciúnas sa Leabharlann

Amadán Aibreáin

Cuairt ar an bhFeirm

Níl Cead Snámh sa Loch

Mamó agus an Phearóid

Luch sa Rang

Tuilleadh gníomhaíochtai agus spraoi ar an suíomh: Lusai.ie

Léirmheas in InTouch
"Cuirtear réimse gníomhaíochtaí ar fáil a chabhróidh chun scileanna litearthachta an phaiste a fhorbairt, agus a dhaingniú. Tá cleachtaí meaitseála, cleachtaí scríbhneoireachta, cleachtaí ar aithint focal agus frásaí, cleachtaí cainte, cleachtaí cumadóireachta, cleachtaí léirmheastóireachta agus leathanaigh spraoi sa leabhar.

Cuirtear go mór le stór focal na bpáistí agus ag an am céanna baineann siad taitneamh as na gníomhaíochtaí. Tagann forbairt ar na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta agus scríbhneoireachta ar bhealach comhtháite, rud a thagann leis na moltaí atá in Curaclam na Bunscoile 1999."

—Máire Nic an Rí & Bríd Ní Dhonnchadha, InTouch


66 page workbook based on a book in the series Lucy - many with matching exercises, writing exercises, exercises and phrases word recognition, speech exercises, composition exercises, critical exercises and fun pages. All activities are fun and child centered.

This activity book is based on the Lucy series, a book series where the reader meets a young girl in various locations to identify: at home, at school, in the library, in the woods, in the nature park, on the farm. Develops vocabulary and expressions appropriate in the context of these locations.

The full color pictures fosters the love of reading and support the development of decoding skills of the reader. They are also a source of vocabulary help, and listening and speaking skills of the child to develop in different ways."

Twitter